Garantija

Cienījamie AllTel.lv  klienti!

Garantijas 

- Interneta veikalā alltel.lv, precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā. Garantijas termiņš ir no 12 līdz 36 mēnešiem. Ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakam uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: izstrādājuma modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pircēja paraksts.

Uzmanību, cienījamie AllTel.lv klienti! 

Saistībā ar PVN likuma izmaiņām, preču pārdevējam pārdodot preces JURIDISKAI PERSONAI  PVN reversa kārtībā, ir nepieciešams pārliecināties, ka preču saņēmējs, kas pieņem preces uzņēmuma vārdā ir tiesīgs pieņemt preces un parakstīt pavadzīmes.

Šajā sakarā informējam, ka no 01.04.2016, lai saņemtu preces SIA Trix Jūsu pārstāvim, kurš faktiski saņems preces no SIA Trix, obligāti būs nepieciešams iesniegt SIA Trix pilnvaras oriģinālu, kurā Jūsu uzņēmuma attiecīgo darbinieku paraksttiesīgā persona pilnvaros:

- Pieņemt un nodod SIA Trix preces;

- Parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču saņemšanu no SIA Trix un preču nodošanu SIA Trix

Ja preces no SIA Trix saņems vai nodos Jūsu uzņēmuma amatpersona, kura ir tiesīga pārstāvēt Jūsu uzņēmumu atsevišķi, būs nepieciešams iesniegt Uzņēmuma Reģistra lēmuma kopiju, kurā ir norādīts, ka attiecīgai personai ir tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.

Izrakstot pilnvaru, ieteicams norādīt, ka:

-          Pilnvara ir derīga līdz atsaukumam (šajā gadījumā Jums nav jārūpējas par jaunas pilnvaras iesniegšanu SIA Trix pēc attiecīgas pilnvaras termiņa beigām);

-          Pilnvara ir derīga līdz noteiktam datumam (šajā gadījumā Jums ir jārūpējas par jaunas pilnvaras savlaicīgas iesniegšanas SIA Trix pēc attiecīgas pilnvaras termiņa beigām);

Protams, pilvarotai personai ir jābūt līdzi pasei, ID kartei vai vadītāja apliecībai.

 Pateicamies par sapratni!

- Juridiskām personām (t.s. pašnodarbinātas personas, Zemnieku Saimniecība (Z/S), pašvaldības, personu apvienības, nodibinājumi un lietu kopības) tiek pimērota papildus maksa par garantijas apkalpošanu. 
  Tas ir saistīts ar to, ka juridiska persona lieto preci daudz intensīvāk nekā parastais patērētājs un kā rezultātā prece nolietojas daudz ātrāk.
 Svarīgi:
  Visa tehnika pārdodas tikai ar garantiju, bez garantijas tehniku iegādāties nedrīkst. 
  Garantijas laikā tiek piedāvāta kvalitatīva garantijas apkalpošana, tehnikas apmaiņa netiek nodrošināta.

 Aizliegts:
- Veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu un garantijas apkalpošana tiek pārtraukta.

Atteikuma tiesības.
- LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


- Ja Pircējs grib izmantot atteikšanās tiesības, lūdzam ņemt vērā sekojošās rekomendācijas:
- pārbaudiet preci, taču neizmantojiet to;
- nelīmējiet nost aizsargplēvi no preces ekrāna;
- nelādējiet ierīci un neizpakojiet komplektāciju, (Lādētājs, austiņas utt.);
- saglabājiet un nebojājiet oriģinālo preces iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētu iepakojumu no plastikāta var kārtīgi atvērt ar šķērēm)

Normatīvie akti:
* Patērētāju tiesību aizsardzības likums (http://likumi.lv/doc.php?id=23309).
* MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=141276).
* MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=62580).

- Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams iesniegt interneta veikalam alltel.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma veidlapu var aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu. Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals alltel.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi un pieņems no Jums preci. Interneta veikals alltel.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Līgumu noslēgšanas valodas: latviešu un krievu.


1. Visām AllTel.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. 

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt veikala klientu konsultantam. 

4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 

5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 

6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
7.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
7.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
7.3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 20119600, vai rakstot uz e-pastu: [email protected]
8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijām, akumulātoriem), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni). 

9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
9.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
9.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
9.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
9.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 
9.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
9.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
9.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm). 
9.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
9.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
10.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; 
10.2. vērsties Rīgā, Pragas iela 1, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 
10.3. zvanīt pa tālruni 27011222, kur pircēju uzklausīs AllTel.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu. 

11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
 

 

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu


I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA Trix, juridiskā adrese Jukuma Vacieša iela 12-22, Rīga LV-1021, tālruņa numuri: 27011222, e-pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šā līguma.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


II. Atteikuma radītas sekas:


5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

7. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

9. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

10. Izņemot šo noteikumu 11. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

10.1. izdevumus par preces piegādi;
10.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA Trix ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
10.3.. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA Trix nebūs Jūs informējusi par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;


 

IIIPatērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:


11.
 Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
 • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

12. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals AllTel.lv neuzglabā.

13. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 27011222, vai sūtiet e-pastu: [email protected].

14. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.

15. Interneta veikalā www.AllTel.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected], tel. 27011222, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

 

 

Garantijas serviss:

 

- Tālr: (+371) 220-71-220 (no plkst. 10.00 - 20.00)

- Adrese: Krasta iela 46, Riga (t.c. "Mols", 2. stāvs)

- E-pasts: [email protected]

- Mājas lapa: www.smartserviss.lv

- Darba laiks: Katru dienu no 10:00 līdz 21:00


 Patīkamus pirkumus! Interneta veikals AllTel.lv.Darba laiks:

 1. Pirmdiena:10:00 - 19:00
 2. Otrdiena:10:00 - 19:00
 3. Trešdiena:10:00 - 19:00
 4. Ceturtdiena:10:00 - 19:00
 5. Piektdiena:10:00 - 19:00
 6. Sestdiena:10:00 - 19:00
 7. Svētdiena:10:00 - 19:00